Aceton technický 700ml 1094166

89,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 11 ks
Choceň 6 ks
Havlíčkův Brod 9 ks
Tišnov 4 ks
Skuteč 11 ks
Velké Meziříčí 4 ks
Bystřice 4 ks
Mohelnice 4 ks
Nové Město 9 ks
Velká Bíteš 6 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595009241667

Aceton technický 700ml 1094166


Aceton nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti.


• Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná.
• Možné použítí: technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti.

Upozornění
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list
• GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky
• Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Bezpečnostní list

Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1094166
• EAN: 8595009241667
• Váha: 0,8 kg
• Balení: 700 ml
• Vyrobeno v ČR