Čistič skel iron 750 ml rozprašovač 1041235

45,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 2 ks
Choceň 8 ks
Tišnov 1 ks
Skuteč 6 ks
Velké Meziříčí 5 ks
Bystřice 3 ks
Mohelnice 3 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595009212353

Čistič skel iron 750 ml rozprašovač 1041235


Čistič a leštič skel iron s alkoholem (rozprašovač).


• Tradiční účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a dalších skleněných ploch.

Použití:
• Čištění oken
• Leštění oken
• Mytí skleněných ploch

Bezpečnostní upozornění:
• Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením!!

• GHS02 - hořlavé látky
• GHS07 - dráždivé látky


Složení
• Ethanol, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, konzervant C(M)IT/MIT (3:1), barvivo, parfém.

Standardní věty o nebezpečnosti
• H226 - Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
• P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
• P308 + P311 - při expozici nebo podezření na ni: volejte Toxikologické informační středisko, lékaře.
• P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Bezpečnostní list

Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1041235
• EAN: 8595009212353
• Váha: 0,8 kg
• Balení: 750 ml
• Vyrobeno v ČR