Agro CS Trávníkové hnojivo START 10 kg v kbelíku

495,00 s DPH
Choceň 4 ks
Velká Bíteš 1 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594005001664

Agro CS Trávníkové hnojivo START 10 kg v kbelíku

AGRO Trávníkové hnojivo START je určeno pro jarní hnojení trávníku (březen - duben).
Trávníku dodá potřebné živiny pro rychlou regeneraci a nastartování růstu, lze ho využít pro vyhnojení půdy před výsevem trávníku.
Hnojivo je vhodné pro všechny typy trávníků.
Vysoká dávku dusíku a fosforu podporuje velmi rychlý a zdravý růst listů a kořenů trav.

- Složení dusík + fosfor (14-8) + hořčík 2 % ( 20% N + 8% P2O5 + 8% K2O + 3% MgO + 4% S )
- Dusík je v hnojivu obsažen ve dvou formách, z nichž jedna působí velmi rychle a druhá později, tím je trávník dostatečně vyživován po dlouhou dobu
- Fosfor podporuje nárůst kořenů, takže tráva bude získávat z půdy více vody a živin, což urychlí regeneraci trávníku
- Hořčík zvyšuje tvorbu chlorofylu – trávník má pak intenzivní zelenou barvu listů.
- Balení 10 kg vystačí až na 500 m2 plochy

Použití:
- Hnojivo se používá k jarnímu hnojení i k přihnojování během vegetace.
- Aplikace se provádí rovnoměrným rozhozem granulí po ploše trávníku.
- Hnojení se doporučuje po každé seči, při sečích v intervalech kratších než 14 dní hnojíme 1x za 14 dní.
- Je lepší používat menší dávku hnojiva a hnojení provádět častěji.
- Trávník nejlépe roste na slabě kyselých půdách pH 5,6 - 6,5, proto je dobré toto pH kontrolovat za pomocí Půdního pH testu.

Dávkování intenzivní trávník (10 sečí a více):
- Duben 12 g na 1 m2
- Květen 12 g na 1 m2
- Červen 20 g na 1 m2
- Srpen 15 g na 1 m2
- Září (začátek) 20 g na 1 m2
- Celkem 79 g na 1 m2 za rok / Balení 10 kg je cca na 120 - 130 m2

Dávkování extenzivní trávník (2 až 3 seče):
- Duben 15 g na 1 m2
- Srpen 20 g na 1 m2
- Celkem 35 g na 1 m2 za rok / Balení 10 kg je cca na 285 m2

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
- Duben, Květen, Červen, Srpen, Září (začátek)

Specifikace:
- Značka: Agro
- Produktové číslo: 000333
- EAN: 8594005001664
- Hmotnost balení: 10 kg
- Výrobce: Agro CS a.s.

NEBEZPEČÍ
H318 Nebezpečí vážného poškození očí.

UPOZORNĚNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva.