AgroBio Karate se Zeon technologií 5 CS 6 ml

59,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 10 ks
Tišnov 8 ks
Skuteč 4 ks
Velké Meziříčí 15 ks
Bystřice 10 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

AgroBio Karate se Zeon technologií 5 CS 6 ml

Karate se Zeon technologií 5 CS je insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v hrachu, bramboru, krmné řepě, jádrovinách, peckovinách, révě vinné, jahodníku, brukvovité zelenině, rajčeti, okurce, paprice, česneku, okrasných rostlinách a lesních porostech.

Účinná látka:
50 g/l lambda-cyhalothrin
tj. směs obsahující stejné množství (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát a (R)-alfa-kyano-3fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2dimethylcyklopropankarboxylát

Působení přípravku:
Přípravek KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 - 25°C. Při vysokých teplotách účinnost klesá. Provádí se maximálně 1 ošetření za vegetaci, dávka přípravku nesmí překročit 5 ml / 100 m2.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikátoru předem naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Dávkování:
> brambor (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace, v době maxima líhnutí larev; ošetřovat do stádia L3 včetně)
> broskvoň (obaleč východní) 1,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
> řepa krmná (mšice) 1,5 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podle signalizace)
> česnek (houbomilka česneková) 3 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2
> hrách (listopasi, mšice) 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (proti listopasům se ošetřuje po vzejití hrachu !)
> jabloň (obaleč jablečný, podkopníčci) 1 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (podle signalizace)
> jabloň (květopas jabloňový) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
> jádroviny, peckoviny (housenky) 0,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (před květem)
> jahodník (květopas jahodníkový) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (před květem)
> jírovec maďal (klíněnka jírovcová) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (od hromadného kladení vajíček až do začátku líhnutí larev)
> lesní porosty (volně žijící larvy a dospělci listožravých brouků (bázlivec vrbový, bázlivec olšový a další), bekyně mniška, housenice pilatky, hřebenule spp. a další, volně žijící housenky na jehličnanech, obaleč modřínový, obaleč smrkový) 2 - 3 ml / 2 - 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
> lesní porosty (sviluška smrková) 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
> lesní porosty (korovnice) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
> lesní porosty (červci) 5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
> okrasné rostliny (molice skleníková) 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny
> okrasné rostliny (brouci, housenky, mšice, ploštice, třásněnky) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny
> okurka (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 5 dní (postřik)
> okurka (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dní (zmlžování)
> paprika (mšice) 2 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní
> rajče (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7dní
> réva vinná (obaleči) 1,5 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podle signalizace)
> zelenina brukvovitá (bělásek zelný) 0,5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní
> zelenina brukvovitá (dřepčíci) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (ošetřuje se jen po výsadbě)
> zelenina brukvovitá (housenky můr) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní
> zelenina brukvovitá (plodomorka zelná) 0,6 ml / 2- 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní

Rizika vzniku rezistence škodlivých organismů:
Maximálně 1 ošetření přípravkem KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS za sezónu. Je třeba používat plnou registrovanou dávku přípravku; používání redukovaných (subletálních) dávek může vést k rychlé selekci populací s průměrnými hladinami tolerance. Vysoké dávky naopak představují zbytečně vysoký selekční tlak. Ošetření je třeba zacílit na mladší a citlivější larvální instary. Je nutné střídat insekticidy s různým mechanizmem účinku. V případě nedostatečné účinnosti neopakujte ošetření ani nezvyšujte dávku nebo koncentraci přípravku KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS. V oblastech, kde bylo zaznamenáno selhání účinnosti lambda-cyhalothrin, popř. pyrethroidů proti škodlivým organizmům vlivem rezistence, nepoužívejte ani jiný přípravek, který obsahuje účinnou látku lambda-cyhalothrin nebo pyrethroidy. Na likvidaci škůdce použijte pro následné ošetření přípravek s jinou účinnou látkou nebo jiným mechanizmem účinku.

VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě

Dodatková informace:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte návod k použití.