AgroBio Zdravá broskev PLUS - Champion 50WG + Harmonie Železo

129,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Choceň 1 ks
Tišnov 15 ks
Skuteč 8 ks
Velké Meziříčí 11 ks
Mohelnice 6 ks
Nové Město 2 ks
Velká Bíteš 4 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595660502572

AgroBio Zdravá broskev PLUS - Champion 50WG + Harmonie Železo


Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

Balení:
- CHAMPION 50WG - 2x20g
- HARMONIE ŽELEZO - 1x 30ml

Účinné látky:
- Kontaktní fungicid
- Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7%

Jak účinkuje?
Champion 50 WG - fungicidní měďnatý přípravek
- Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo
- Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů.
- Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným přijmem železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- Broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů

Jak jej použít?
- 1. ošetření - ve fázi nalévání pupenů (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
- 2. ošetření - ve fázi max. na počátku rašení (Champion 50 WG: 20 g/ 5 L vody)
- 3.- 5. ošetření - ve fázi po odkvětu (Harmonie Železo: 10 ml / 5 L vody)

Příprava aplikační kapaliny:
- Příslušné množství kapaliny pomalu a za stáleho míchání přidáváme do daného množství vody v nádrži aplikačního zařízení.
- Po dokonalém rozptýlení granulí je aplikační kapalina připravena k použití.

Specifikace:
- Značka: AgroBio
- Název výrobku: Zdravá broskev
- EAN: 8595660502572
- Hmotnost cca: 0,100 kg
- Výrobce: AgroBio Opava
- Plodiny: Broskev
- Indikace(choroby, škůdci, atd.): Kadeřavost listů, Chloróza listů
- Skupina: Fungicidy
- Přírodní: Ne
- Ekologický: Ne
- Mechanický: Ne
- Chemický: Ano
- Dobu použitelnosti: 24 měsíců od data výroby


Broskvoně - kadeřavost listů
Jak ochránit broskvoně proti nejzávažnější chorobě - kadeřavosti listů? Termín ošetření je každý rok jiný! Jak tento termín poznat a jak správně broskev ošetřit Vám ukážeme v tomto videu.


Zahrada - Jaká hnojiva použít?
V následujícím videu Vám vysvětlíme, s jakými druhy hnojiv se můžete setkat, jak působí hnojiva na půdu a na rostliny. Ukážeme Vám výhody zcela přírodních (organických) hnojiv Trumf a jejich použití pro všechny rostliny zahrady (zelenina, jahody, borůvky a další drobné ovoce, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, trávníky, aj.). Více informací o hnojivech Trumf najdete na našich stránkách.


Nebezpečí:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím postřiku.