GRILLMAN Podpalovač gelový 1000ml

109,00 s DPH
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8594007995718

GRILLMAN Podpalovač gelový 1000 ml


Gelový podpalovač Grillman 1000ml je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.


Návod k použití:
- Grily a krby: Gel naneste v malém množství na několik míst pod podpalovaný materiál a zapalte.
- Fondie a stolní grily: Naplňte hořák gelem do max. doporučené výšky a zapalte.
- Doplňujte až při úplném vyhoření gelu.
- Doba hoření 80g gelu je cca 90min.
- Minimální trvanlivost 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

NEPOŽIVATELNÉ!!

Specifikace produktu:
• Objednací číslo: 6100141
• EAN: 8594007995718
• Obsah balení: 1 l
• Obsahuje: 2-((1-metylpropyl)amino)ethanol, může vyvolat alergickou reakci.
• Hmotnost cca: 1 kg
• Přepravní hmotnost: cca 1,3 kg
• Značka: Grillman
• Výrobce: Mandy Zlín s.r.o.
• Země původu: Česká Republika
• Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu


VAROVÁNÍ!!
- Vysoce hořlavá kapalina a páry!
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm, a jinými zdroji zapálení.
- Zákaz kouření!
- Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

NEBEZPEČÍ!!
- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
- Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte uzamčené(pojistka proti lehkému odšroubování).

NEBEZPEČÍ OHNĚ!!
- Hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti!

V PŘÍPADĚ POŽÁRU!
- K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
- Skladujte na dobře větraném místě.
- Uchovávejte obal těsně uzavřený

PŘI POŽITÍ!!
- Okamžitě volejte volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘEDISKO/Lékaře.
- Nevyvolávejte zvracení!

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ!!
- Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
- Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno výjmout.
- Pokračujte ve vyplachování.