GRILLMAN Podpalovač tekutý 1000ml

125,00 s DPH
není skladem

Parametry produktu:

  • EAN: 8594007995701

GRILLMAN Podpalovač tekutý 1000 ml


Tekutý podpalovač Grillman 1000 ml je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů, jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.Návod k použití:
- Malé množství podpalovače nalejte na podpalovaný materiál, krbové dřevo, dřevěné uhlí nebo jiný hořlavý materiál k podpálení.
- Nechte 60s působit, pak zapalte.
- Skladujte při teplotách 5°C do 40°C.
- Minimální trvanlivost je 5 let od data výroby uvedeného na obalu.

Grilování:
- Pro grilování doporučujeme nalít podpalovač rovnoměrně na dřevěné uhlí.
- Následně shrňte uhlí do tvaru pyramidy.
- Pyramidu zapalte ze dvou stran a vyčkejte na vyhoření účinné látky(přestane hořet plamen).
- Rozžhavené uhlí rozprostřete zpět na plochu grilu.
- Nyní můžete grilovat

ZÁKAZ NALÉVÁNÍ DO OTEVŘENÉHO OHNĚ!!
NEPOŽIVATELNÉ!!


Specifikace produktu:
• Objednací číslo: 610041
• EAN: 8594007995701
• Obsah balení: 1 l
• Obsahuje: Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, <2% aromatických; Uhlovodíky, C4, bez 1,3butadienu, polymerizované, triisobutylenová frakce, hydrogenované obsahující 2,2,4,6,6-pentamethylheptan.
• Označení: ES 200-578-6
• Hmotnost cca: 1 kg
• Přepravní hmotnost: cca 1,3 kg
• Značka: Grillman
• Výrobce: Mandy Zlín s.r.o.
• Země původu: Česká Republika
• Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

VAROVÁNÍ!!
- Vysoce hořlavá kapalina a páry!
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm, a jinými zdroji zapálení.
- Zákaz kouření!
- Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

NEBEZPEČÍ!!
- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
- Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte uzamčené(pojistka proti lehkému odšroubování).

NEBEZPEČÍ OHNĚ!!
- Hořlavá kapalina 1. třídy nebezpečnosti!

V PŘÍPADĚ POŽÁRU!
- K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
- Skladujte na dobře větraném místě.
- Uchovávejte obal těsně uzavřený

PŘI POŽITÍ!!
- Okamžitě volejte volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘEDISKO/Lékaře.
- Nevyvolávejte zvracení!

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ!!
- Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
- Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno výjmout.
- Pokračujte ve vyplachování.
- Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře.
- NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ

ODSTRANĚNÍ OBALU/OBSAHU!!
- Odevzdáním na sběrně nebezpečných odpadů!
- Nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu!
- Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal.