Iron plasty 500 ml rozprašovač 1041318

85,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 3 ks
Choceň 7 ks
Havlíčkův Brod 9 ks
Tišnov 6 ks
Skuteč 6 ks
Velké Meziříčí 4 ks
Bystřice 4 ks
Mohelnice 4 ks
Nové Město 12 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.

Parametry produktu:

  • EAN: 8595009213183

Iron plasty 500 ml rozprašovač 1041318


Čistič iron určený výhradně na čištění plastů.


• Přípravek určený k odstranění nečistot z plastových rámů, nábytku a všech plastů v domácnosti a průmyslu.
• Výborně odstraňuje i nalepený hmyz např. ze skel a plastových dílů automobilů.

Použití:
• Čištění oken
• Leštění oken
• Odstraňuje nečistoty z plastových rámů
• Je možné jej naředit v poměru 1:10 s voudou

Bezpečnostní upozornění:
• Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením!!

• GHS02 - hořlavé látky
• GHS07 - dráždivé látky


Složení:
• Voda, trisodná sůl, methoxypropan, C6 alkyn glukosid, propylheptanol ethoxylát, kyselina artoboritá, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, parfum.

Standardní věty o nebezpečnosti
• H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné bríle.
• P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
• P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
• P337+313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
• P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Bezpečnostní list

Specifikace:
• Výrobce: Severochema
• Číslo výrobku: 1041318
• EAN: 8595009213183
• Váha: 0,5 kg
• Balení: 500 ml
• Vyrobeno v ČR