VODNÁŘ Komplexon 1,4 kg

 • GHS03 oxidační látky
 • GHS05 korozivní a žíravé látky
 • GHS07 dráždivé látky
 • GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
329,00 s DPH
ks
Žďár nad Sázavou 15 ks
Havlíčkův Brod 1 ks
Tišnov 15 ks
Skuteč 5 ks
Bystřice 7 ks
Mohelnice 2 ks
Nové Město 1 ks
Velká Bíteš 4 ks
Skladové množství na prodejnách je pouze orientační.
Ceny na prodejnách se mohou lišit od cen na e-shopu.
M+H, Míča a harašta s.r.o.

Parametry produktu:

 • EAN: 8594031329947
 • Výrobce: M+H, Míča a harašta s.r.o.

Parametry produktu:

 • H Věty:
  • H272 Může zesílit požár_ oxidant.
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • P Věty:
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
  • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  • P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
  • P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou
  • P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

VODNÁŘ Komplexon 1,4 kg


Vodnář Komplexon je přípravek s dlouhodobým účinkem. Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas.


Maximální dávkování: 2 tablety/25 m3 vody/7–10 dní
Provozní dávkování: 1 tableta/25 m3 vody/7–10 dní.

Komplexon je moderní čtyřfunkční přípravek pro ošetření vody.
• Tento přípravek působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky, které stabilizují chlor, působí proti tvorbě řas a usnadňují vyvločkování nečistot.
• Obsah aktivního chloru je 80 %.

Jak tablety fungují?
• Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka.
• V přípravku je také obsažená látka, která snižuje spotřebu chlorových přípravků.

Průzračná voda bez řas
• Chlorové tablety Komplexon 3in1 vám zajistí průzračnost vody.
• Bazénová chemie vás zbaví řas, které způsobují zelenou vodu v bazénu.

Specifikace:
• Výrobce: M+H, Míča a Harašta s.r.o.
• Značka: Vodnář
• Číslo produktu: 700030PH14
• EAN: 8594031329947
• Balení: 1,4 kg (7 tablet)

Ošetření bazénové vody chlorovou chemií